top of page
Collaborating

Förverkliga er Potential,
Förvandla idéer till digitala verkligheter

Vi kan hjälpa dig i alla skeden av din digitaliseringsresa. Ibland behövs stöd i ett tidigt skede för att bygga er strategi eller plan för framtiden, samt för att upphandla, hantera eller implementera ett nytt systemstöd. Har du kommit längre på din digitaliseringsresa kan du behöva stöd för att optimera systemet och processerna för att få ett ännu större genomslag på er digitaliseringsresa. Genom att kombinera strategisk förmåga med rik erfarenhet av teknik och lösningar skapar vi digitala fördelar och långsiktigt värde.

Våra tjänster inkluderar:

 

 • Strategi - Utformning en strategisk plan för er digitaliseringsresa.

 • Behovsanalys - Identifiering och utvärdering av krav, mål och begränsningar för att effektivt hantera specifika organisatoriska utmaningar.

 • Upphandling - Hantering av köpprocessen enligt dina specifika behov, budget och infrastruktur.

 • Projektledning och implementering - Planering, organisering och genomförande av aktiviteter för att säkerställa framgångsrik utveckling, driftsättning och integration av nya system.

 • Optimering - Optimering av processer och system för att säkerställa att KPI:er förverkligas.

Strategi och Change Management

Den första fasen inför en förändring är strategin. Tillsammans med nyckelpersoner inom din organisation fastställer vi det strategiska ramverk som ett eventuellt skifte ska följa. Vår gedigna erfarenhet av strategi vid byte av affärssystem innebär att ni får en trygg grund att utgå ifrån när det är dags för upphandling och implementering.  

Som ett första steg kartläggs den nuvarande situationen för era processer och system som för närvarande är en del av er verksamhet. Därefter definieras strategiska milstolpar med hjälp av ett business case och era övergripande affärsbehov. I många projekt genomför vi också en marknadsanalys, och möjliga strategiska åtgärder identifieras och analyseras. Detta inkluderar en definition av investeringar, externa kostnader och interna resurser. Denna inledande fas resulterar i en strategisk plan för hur ni ska gå vidare mot ert nya affärssystem.

Som med alla tekniska projekt är det viktigt att hantera förväntningarna och kommunicera tidigt och ofta. Förändringar som känns plötsliga eller påtvingade kan förvirra medarbetarna och göra dem motvilliga eller till och med misstänksamma mot det nya systemet, även om det erbjuder funktioner som kan göra deras jobb enklare. Förändringshantering är en viktig aspekt som kommer att avgöra hur framgångsrikt ditt projekt blir. Det viktigaste är hur väl medarbetarna anpassar sig till den digitala omvandlingen och de tekniska funktioner som ni försöker införa i hela organisationen. Vi hjälper till med förändringshantering genom att hantera medarbetarnas erfarenhet, utbildning och införande av den nya tekniken.

 

De tre viktiga stegen vi tar i förändringshantering är:

   1. Organisatorisk beredskapsbedömning

Det första man bör göra är att göra en bedömning av organisationens beredskap. Detta är ett sätt att förstå hur motståndskraftiga människor kommer att vara mot förändringar och vilka de grundläggande orsakerna till detta motstånd kommer att vara. Vi hjälper dig att skapa en kommunikationsplan för dina medarbetare om de kommande förändringarna som understryker fördelarna för medarbetarna och organisationen. Vi genomför samt undersökningar, workshops och utbildningar för att hantera och övervinna motstånd.

   2. Ändringskonsekvensbedömning

Det andra steget är konsekvensbedömning av förändringen. Målet är att få en förståelse för exakt hur jobb och roller/ansvarsområden kommer att förändras. Alla viktiga intressenter inom organisationen måste förstå förändringseffekterna på en ganska detaljerad nivå och vara på samma sida.

  3. Skapa förändringsstrategi

Vi hjälper dig att skapa en förändringsstrategi som är unik för dig och ditt företag och som tar hänsyn till nuvarande och kommande situation, projektmål, medarbetare, kultur osv. Det är viktigt att inse att förändringsledning handlar om så mycket mer än grundläggande utbildning och kommunikation.

Behovsanalys & upphandling av ett affärssystem

 

En viktig del i arbetet med ett nytt affärssystem är själva upphandlingen. Vi har lång erfarenhet och gedigen kunskap inom upphandling av affärssystem. Med oss vid din sida får du helt enkelt en smidigare upphandling med dina intressen och behov som kärnfokus.

 

Vi tillämpar en snabb, effektiv och beprövad modell vid upphandling. Under bara några få dagar går vi igenom dina processer och övergripande funktionsbehov och kan sedan ge förslag på 2-3 system som bör ingå i din urvalsprocess. Vår process gör att du snabbt kommer igång med din upphandling och endast behöver fokusera på ett fåtal system.

 

Vi hjälper dig kickstarta ditt projekt! Detta är vad vi erbjuder

 • Systemstrategi

 • Pilot studie

 • Sammanställning av behov och kravspecifikation

 • Utvärdering av system och leverantörer

 • Val av implementeringspartner

 • Förhandlingar och avtalshandlingar

Implementering & Projektledning

 

Varje systemimplementering är annorlunda eftersom varje organisation har unika behov och mål vilket är varför en enhetlig systemimplementering inte fungerar. Våra konsulter har erfarenheten och tekniska expertisen för att hjälpa dig att uppnå en framgångsrik implementering inom din angivna tidslinje och budget.

Det första steget vi tar i systemimplementering är Goal Alignment. Att identifiera dina företags- och avdelningsmål och de problem du vill lösa med ditt nya HCM-system är av största vikt. Hur vill du att din användarupplevelse ska kännas? Hur kan ditt nya system stödja din plan för förändring och tillväxt? Vilka verktyg behöver du då för att mäta framstegen mot dina mål?

Vi hjälper till att utföra en analys av din befintliga praxis för att identifiera process ineffektiviteter och dess negativa inverkan. Slut resultatet av att spendera tid på detta nu, är att det kommer att avsevärt förbättra din upplevelse av ditt nya system när det väl är implementerat.

Följande steg beskriver våra huvudsakliga ansvar i implementeringen:

 1. Riskbedömning

 2. Tidslinje och uppgiftsövervakning

 3. Modulkonfiguration

 4. Arbetsflödeskonfiguration och aviseringsmatris

 5. Konfiguration av analyser och instrumentpaneler

 6. Data hantering

 7. Integration med externa system som lönehantering, personalledningssystem etc

 

Vår projektledning hjälper dig att undvika

 • Bristande kontroll av utfallet i ditt projekt – både gällande leverantör och internt hos kund

 • Bristande fokus på förändringsprocessen

 

Nyttoförverkligande och optimering av ditt system

 

När ditt nya system är igång kommer investeringen att börja ge avkastning. Därför är det viktigt att säkerställa att de KPI:er som fastställts i investeringsanalysen och nyttobedömningen realiseras. Vi hjälper er att förverkliga KPI:erna och åtgärda eventuella brister eller ytterligare förändringshantering om det behövs för att öka tillämpningen av systemet

Det är också viktigt att kontinuerligt uppgradera och optimera systemet efter att det har varit i drift en längre tid eftersom utveckling inom ert företag såsom, expansion, omdefinierade affärsstrategier eller förändrade HR-processer eller till och med teknisk utveckling kan påverka effektiviteten av erat nuvarande system. Under optimeringsfasen stödjer vi dig med:

 • Systemgenomgång

 • Benchmarking för att identifiera möjlig förbättring

 • Rådgivning och installation av uppgradering

bottom of page