top of page

Förverkliga er potential
Förvandla idéer till digitala verkligheter

Genom att frigöra teknikens fulla potential banar vi vägen för ditt företag att frodas i den digitala tidsåldern.

Vi kan hjälpa dig i alla skeden av din digitaliseringsresa. Ibland behövs stöd i ett tidigt skede för att lägga strategin eller planen framåt, ibland för att upphandla, hantera eller implementera ett nytt systemstöd. Har du kommit långt på din digitaliseringsresa kan du behöva stöd för att optimera systemet och processerna för att få en ännu större påverkan på din digitaliseringsresa. Genom att kombinera strategisk förmåga med rik erfarenhet av teknik och IT-lösningar skapar vi digitala fördelar och långsiktigt värde.

DIGISOURCE ÄR ETT IT-KONSULT FÖRETAG SOM SPECIALISERAR SIG I NYSKAPANDE OCH HÖG PRESTERANDE IT-TJÄNSTER. VI VILL VARA DIN BETRODDA PARTNER NÄR DET GÄLLER ATT NAVIGERA DET KOMPLEXA IT-LANDSKAPET, SAMT LEVERERA LÖSNINGAR SOM DRIVER EFFEKTIVITET, INNOVATION OCH HÅLLBAR TILLVÄXT.

VI TILLHANDHÅLLER EN RAD OLIKA
TJÄNSTER BLAND ANNAT:

STRATEGI

Utforma en strategisk plan för en ny digitaliseringsresa.

PROJEKTLEDNING OCH IMPLEMENTATION

Planera, organisera och genomföra aktiviteter för att säkerställa framgångsrik utveckling, driftsättning och integration av nya system.

BEHOVS ANALYS

Identifiering och utvärdering av krav, mål och begränsningar för att effektivt hantera specifika organisatoriska utmaningar.

OPTIMERING

Optimering av processer och system för att säkerställa att KPI:er förverkligas.  

ANSKAFFNING

Hantera köpprocessen enligt dina specifika behov, budget och infrastruktur.

STRATEGI OCH FÖRÄNDRINGSHANTERING

Den första fasen innan en förändring är strategi. Tillsammans med nyckelpersoner inom din organisation bestämmer vi det strategiska ramverket som ett eventuellt skifte kommer att följa. Vår gedigna erfarenhet av strategi vid byte av affärssystem gör att du får en säker grund att utgå ifrån när det är dags för upphandling och implementering.

Som ett första steg kartläggs era nuvarande processer och system. Strategiska milstolpar definieras sedan med hjälp av ett affärscase och dina övergripande affärsbehov. I många projekt genomför vi även en marknadsanalys och möjliga strategiska åtgärder identifieras och analyseras. Detta inkluderar en definition av investeringskraven, externa kostnader och interna resurser. Denna inledande fas resulterar i en strategisk plan för hur du går vidare mot ditt nya affärssystem.

För alla tekniska projekt är det viktigt att hantera förväntningar och att kommunicera tidigt och ofta. Förändringar som känns plötsliga eller påtvingade kan förvirra arbetarna och göra dem motståndskraftiga eller till och med misstänksamma mot det nya systemet, även när det erbjuder funktioner som kan göra deras jobb enklare. Förändringshantering är en nyckelaspekt som kommer att avgöra framgången för ditt projekt. Det viktigaste är hur väl dina medarbetare anpassar sig till den digitala transformationen och de tekniska möjligheter som du försöker implementera i din organisation. Vi hjälper till med förändringsledning genom att hantera anställdas erfarenhet, utbildning och anpassning till av den nya tekniken.

De tre viktiga stegen vi tar i förändringsledning är:

Organisatorisk beredskapsbedömning
Det första steget i processen är att göra en organisatorisk beredskapsbedömning. Detta är ett sätt att förstå hur motståndskraftiga människor kommer att vara mot förändringar och vad grundorsakerna till det motståndet kommer att vara. Vi hjälper dig att skapa en kommunikationsplan för dina anställda om de kommande förändringarna och fördelarna för medarbetarna och organisationen. Vi genomför undersökningar, workshops och utbildningar för att bemöta och hantera motstridiga situationer.

Konsekvens analys
Det andra steget är för oss att utföra en konsekvens analys. Målet är att få en förståelse för hur just jobb och roller/ansvar kommer att förändras. Förändringseffekter måste förstås på en ganska detaljerad nivå av alla nyckelintressenter inom organisationen och arbete måste upptas för att få all nyckelintressenter på samma sida.

Skapa förändringsstrategi
Vi hjälper dig att skapa en förändringsstrategi som är unik för dig och ditt företag med tanke på din nuvarande och kommande situation, projektmål, människor, kultur etc. Det är viktigt att inse att förändringsledning är mycket mer än endast grundläggande utbildning och kommunikation.

Lag möte

BEHOVSANALYS & UPPHANDLING AV ETT AFFÄRSSYSTEM

En viktig del i arbetet med ett nytt affärssystem är själva upphandlingen. Vi har lång erfarenhet och gedigen kunskap inom upphandling av affärssystem. Med oss vid din sida får du helt enkelt en smidigare upphandling med dina intressen och behov som kärnfokus.

Vi tillämpar en snabb, effektiv och beprövad modell vid upphandling. Under en kort tid på några dagar går vi igenom dina processer och övergripande funktionsbehov och kan sedan ge förslag på 2-3 system som bör ingå i din urvalsprocess. Vår process gör att du snabbt kommer igång med din upphandling och endast behöver fokusera på ett fåtal system.

VI HJÄLPER DIG KICKSTARTA DITT PROJEKT! DETTA ÄR VAD VI ERBJUDER

SYSTEMSTRATEGI

PILOT STUDIE

BEHOV SAMMANFATTNING OCH KRAV SPECIFIKATION

UTVÄRDERING AV SYSTEM OCH LEVERANTÖRER

VAL AV IMPLEMENTERINGS PARTNER

FÖRHANDLINGAR OCH AVTALSDOKUMENT

IMPLEMENTERING & 
PROJEKTLEDNING

Varje systemimplementering är annorlunda eftersom varje organisation har unika behov och mål. Det är därför som en enhetlig systemimplementering inte fungerar. Våra konsulter har erfarenhet och teknisk expertis för att hjälpa dig att uppnå en framgångsrik implementering inom angiven tidslinje och budget.

Det första steget vi tar i systemimplementering är Goal Alignment. Att identifiera dina företags- och avdelningsmål och de problem du vill lösa med ditt nya HCM-system är av största vikt. Hur vill du att din slutanvändarupplevelse ska kännas? Hur kan ditt nya system stödja din plan för förändring och tillväxt? Vilken analys behöver du då för att mäta framstegen med dina mål?

Vi hjälper till att utföra en analys av din befintliga praxis, identifiera processineffektivitet och förstå dess negativa inverkan på ert företag. Slut resultatet av att spendera tid på detta nu, är att det kommer att avsevärt förbättra din upplevelse av ditt nya system när det väl är implementerat.

Följande steg beskriver våra huvudsakliga roller och ansvar i implementeringen:

 1. Riskbedömning

 2. Tidslinje och uppgiftsövervakning

 3. Modulkonfiguration

 4. Arbetsflödeskonfiguration och aviseringsmatris

 5. Konfiguration av analyser och instrumentpaneler

 6. Data hantering

 7. Integration med externa system som lönehantering, work force management system m.m.

Vår projektledning hjälper dig att undvika

 • Bristande kontroll av utfallet i projektet – både gällande leverantör och internt hos kund

 • Brist på fokus på förändringsprocessen

FÖRDELS REALISERING OCH OPTIMERING AV DINA SYSTEM

När ditt nya system är igång kommer investeringen att börja återbetalas. Därför är det viktigt att säkerställa att de nyckeltal som fastställts i investeringsanalysen och nyttobedömningen realiseras. Vi hjälper dig att förverkliga KPI:erna och uppfylla om några luckor fortfarande finns eller ytterligare förändringshantering om det krävs för att öka adoptionen av systemet. Det är också viktigt att kontinuerligt uppgradera och optimera systemet efter att det har varit i drift en tid på grund av många anledningar såsom expansion, omdefinierade affärsstrategier eller förändrade HR-processer eller till och med teknisk utveckling.

Under optimeringsfasen stödjer vi dig med:

 • Systemgenomgång

 • Benchmarking för att identifiera möjlig förbättring

 • Rådgivning och installation av uppgradering

LÅT OSS TALA OM HUR VI KAN FÖRVANDLA
DIN ORGANISATION.

Framgång! Meddelande mottaget, vi kommer att kontakta dig snart.

bottom of page