top of page
People Working in Open Office

Skapa en digital fördel för HR och dina medarbetare

Vi är övertygade om att en väl fungerande HR-funktion är en av framgångsfaktorerna när organisationer tar sig an den digitala framtiden. Genom att se till att den senaste tekniken fungerar sömlöst med din viktigaste resurs – människorna – hjälper vi dig att bygga en verksamhet där teknik och människor både utvecklas och skapar värde tillsammans.

 

Utan en kompetent och motiverad arbetskraft kan ditt företag inte blomstra. Det är därför HR-ledare runt om i världen använder Human Capital Management-lösningar för att hjälpa dem behålla och attrahera rätt personer.  Vi guidar dig genom HR-digitaliseringsresan. Våra end-to-end-tjänster sträcker sig från produktval och implementering till post-go-live-tjänster och utveckling.

 

Vi hjälper din HR-avdelning genom hela digitaliseringsprocessen, och finns alltid på din sida för att hitta de allra bästa lösningarna som ger önskade effekter i verksamheten. Vi kan ge stöd i olika skeden av din digitaliseringsresa. Ibland behövs stöd i ett tidigt skede för att lägga strategin eller planen framåt, ibland för att upphandla eller implementera ett nytt systemstöd. Har du kommit långt på din digitaliseringsresa kan du behöva stöd för att optimera processer, tjänster, organisation eller systemstöd för att få ett ännu större genomslag med din investering eller digitaliseringsresa. Genom att kombinera strategisk HR-förmåga med rik erfarenhet av teknik och lösningar skapar vi digitala möjligheter och långsiktigt värde.

Våra tjänster inkluderar:

 

 • HRIT-strategi - Lägg upp planen för framtidens digitaliseringsresa

 • Behovsanalys - Dina specifika behov med ett yttre och inre perspektiv

 • Marknadsanalys och upphandling – rätt systemstöd för just din organisation

 • Stöd för implementering av nytt systemstöd

 • Optimering av systemlandskap, tjänster, arkitektur, processer, förvaltning och utvecklingsorganisation m.m.

​​

Strategi för HR-system och Change Management

Den första fasen innan ett byte av HR-system är strategi. Tillsammans med nyckelpersoner inom din organisation bestämmer vi det strategiska ramverket som ett eventuellt skifte kommer att följa. Vår gedigna erfarenhet av strategi vid byte av affärssystem gör att du får en säker grund att utgå ifrån när det är dags för upphandling och implementering.

Som ett första steg kartläggs nuläget till dina processer och system som för närvarande är en del av din verksamhet. Strategiska milstolpar definieras sedan med hjälp av ett affärscase och dina övergripande affärsbehov. I många projekt genomför vi även en marknadsanalys och möjliga strategiska åtgärder identifieras och analyseras. Detta inkluderar en definition av investeringar, externa kostnader och interna resurser. Denna inledande fas resulterar i en strategisk plan för hur du går vidare mot din nya Human Capital Management

(HCM)  systemet.  

 

Som med alla tekniska projekt är det viktigt att hantera förväntningar och kommunicera tidigt och ofta. Förändringar som känns plötsliga eller påtvingade kan förvirra arbetarna och göra dem resistenta eller till och med misstänksamma mot det nya systemet, även när det erbjuder funktioner som kan göra deras jobb enklare. Förändringshantering är en nyckelaspekt som kommer att avgöra framgången för ditt HCM-projekt. Det viktigaste är hur väl dina medarbetare anpassar sig till den digitala transformationen och de tekniska möjligheter som du försöker implementera i hela din organisation. Vi hjälper till med förändringsledning genom att hantera personalens erfarenhet, utbildning och adoption av den nya tekniken.

 

De tre viktiga stegen vi tar i förändringshantering är:

   1. Organisatorisk beredskapsbedömning

Det första är att genomföra en organisatorisk beredskapsbedömning. Detta är ett sätt att förstå hur motståndskraftiga människor kommer att vara mot förändring, inte om de är resistenta utan hur motståndskraftiga de kan vara. Det är viktigt att förstå hur motståndskraftiga människor kommer att vara mot förändring och vad grundorsakerna till det motståndet kommer att vara. Vi hjälper dig att skapa en plan för att rulla ut kommunikation till dina anställda om att denna övergång är på väg och att det händer förändringar.

   2. Ändringskonsekvensbedömning

Den andra saken är konsekvensbedömning av förändringar. Målet är att få en förståelse för hur just jobb och roller/ansvar kommer att förändras. Förändringseffekter måste förstås på en ganska detaljerad nivå av alla nyckelintressenter inom organisationen och vara på samma sida.

  3. Skapa förändringsstrategi

Vi hjälper dig att skapa en förändringsstrategi en plan, verktyg, metoder som är unika för dig och ditt företag med tanke på din unika situation, projektmål, människor, kultur etc. Det är viktigt att inse att förändringshantering går så långt utöver grundläggande utbildning och kommunikation.

Behovsanalys & upphandling av HCM-system

En viktig del i arbetet med ett nytt affärssystem är själva upphandlingen. Vi har lång erfarenhet och gedigen kunskap inom upphandling av HCM-system. Med oss vid din sida får du helt enkelt en smidigare upphandling med dina intressen och behov som kärnpunkt.

 

Vi tillämpar en snabb, effektiv och beprövad modell vid upphandling. Under en kort tid på några dagar går vi igenom dina processer och övergripande funktionsbehov och kan sedan ge förslag på 2-3 system som bör ingå i din urvalsprocess. Vår process gör att du snabbt kommer igång med din upphandling och endast behöver fokusera på ett fåtal system.

 

Vi hjälper dig kickstarta ditt projekt!  Detta är vad vi erbjuder

 • Systemstrategi

 • Pilot studie

 • Behovs sammanfattning och kravspecifikation

 • Utvärdering av system och leverantörer

 • Val av implementeringspartner

 • Förhandlingar och avtalshandlingar

Implementering & Projektledning

Varje HCM-systemimplementering är annorlunda eftersom varje organisation har unika behov och mål. Det är därför som en enhetlig systemimplementering inte fungerar. Våra konsulter har praktiserande erfarenhet och teknisk expertis för att hjälpa dig att uppnå en framgångsrik implementering inom angiven tidslinje och budget.

Det första steget vi tar i implementering av HCM-system är Goal Alignment. Att identifiera dina företags- och avdelningsmål och de problem du vill lösa med ditt nya HCM-system är av största vikt. Hur vill du att din slutanvändarupplevelse ska kännas? Hur kan ditt nya system stödja din plan för förändring och tillväxt? Vilken analys behöver du då för att mäta framstegen med dina mål?

Vi hjälper till att utföra analys av dina befintliga metoder, identifiera processineffektivitet och förstå nedströmseffekter möjliggör förbättringar för att effektivisera dina processer och uppnå bättre resultat. Kontentan av detta är att spendera tid på detta nu kommer att avsevärt förbättra din upplevelse av ditt nya system när det väl har implementerats.

Följande steg beskriver våra huvudsakliga roller och ansvar vid implementering av HCM-systemet

 1. Riskbedömning

 2. Tidslinje och uppgiftsövervakning

 3. Modulkonfiguration

 4. Arbetsflödeskonfiguration och meddelandematris

 5. Konfiguration av analyser och instrumentpaneler

 6. Inläsning av data

 7. Integration med externa system som lönehantering, personalledningssystem etc

 

Vår projektledning hjälper dig att undvika

 • Bristande kontroll av leveranserna i projektet – både gällande leverantör och internt hos kund

 • Brist på fokus på förändringsprocessen

Nyttoförverkligande och optimering av ditt HCM-system

När ditt nya HCM-system är igång kommer investeringen att börja återbetalas. Därför är det viktigt att säkerställa att de nyckeltal som fastställts i investeringsanalysen och nyttobedömningen förverkligas. Vi hjälper dig att förverkliga KPI:erna och uppfylla eventuella luckor som fortfarande finns eller ytterligare förändringshantering om det krävs för att öka användningen av systemet.

 

Det är också viktigt att kontinuerligt vidareutveckla, uppgradera och optimera HCM-systemet efter att det har varit i drift ett antal gånger på grund av många anledningar som expansion, förfinade affärsstrategier eller förändrad HR-process eller till och med teknisk utveckling i HCM-systemet. Under optimeringsfasen stödjer vi dig med:

 • Systemgenomgång  

 • Benchmark för att identifiera möjlig förbättring

 • Rådgivning och installation av uppgradering

bottom of page